เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคณะกรรมการชุมชน แกนนำสุขภาพในพื้นที่
  2. เพื่อตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยง
  3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป้าหมาย

  1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการชุมชนและแกนนำสุขภาพ จำนวน 100คน
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. ให้มีจุดตรวจเชื้อเชิงรุกแบบเร่งด่วนสำหรับกลุ่มเสี่ยงภายในเขตเทศบาล