ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดังนั้น วันนี้เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ จึงได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ปลูกต้นไม้ในโอกาสวันต้นไม้ประจำของชาติ ณ บริเวณรอบหนองโปร่งนกเป้าตอนบนและล่าง