วันนี้เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้รวมพลังร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด (Big Cleaning day) ตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและถูกหลักสุขาภิบาล