วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสุข สมวัย ประจำปี 2567 ซึ่งภาคเข้าได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐพร ยศสูงเนิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการของหน่วยงายภาครัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ภาคบ่ายได้เกียรติจาก ร.ต.แสวง ขันทองชัย และทีมงานวิทยากรกระบวนการ ซึ่งได้จัดกลุ่ม แบ่งสี จัดกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ