วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง ร่วมกับเครื่อข่ายชุมชน,โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.โนนสูง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ, คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนสูง, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่