นายปัญญา พรมแสนปัง ประธานสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ชั้น 2