วันนี้ (11 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมจัดตั้งโมเดลคณะกรรมการดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาป้องกันระงับเหตุ และส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งในเขตเทศบาลโนนสูง-น้ำคำ สำเร็จลุล่วง ตามนโยบายของอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ชั้น 2