วันนี้ (11 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อสัมมนาหารือแลกเปลี่ยนประเด็นในการปฏิบัติงานต่างๆ ของชุมชน และรับค่าตอบแทนกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ