วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อสัมมนาหารือแลกเปลี่ยนประเด็นในการปฏิบัติงานต่างๆ ของชุมชน และรับค่าตอบแทนกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ