วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ