วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  เพื่อศึกษาดูงานในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ