เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องการยื่นขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยตรง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ