วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
#ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง
#การย้ายผู้ค้าและจัดสถานที่ชั่วคราวในการขาย
#การจัดระเบียบผู้ค้าในการเข้าขายตลาดใหม่
#การจัดทำสัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่าแผง
#เทคนิคการบริหารจัดการตลาดสด