วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมฟังบรรยายการจัดตั้งศูนย์ฟอกไตและสถานธนานุบาล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภูนท สลัดทุกข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารศูนย์ฟอกไตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมป้องกันเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ