เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในชื่องานว่า “60 ปี ที่พากเพียร เกษียณสำราญ เบิกบานใจ” โดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนเตรีฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณความดีแด่ นายพิชยะ บรรณสาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ไอวิว พาร์ค รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี