เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานหนองโป่งนกเป้าตอนบน และในโอกาสนี้เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี