ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • ดัชนีแฟ้มตามมาตรา 9

 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

 • สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)

 • สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

 • มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

 • ข่าวสารอื่นๆ ที่คกก.กำหนด ม.9(8)

  • ประกาศประกวดราคา สอบราคา

  • สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  • ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ