“25 ตุลาคม 2566 วันต้นไม้แห่งชาติ”
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ จึงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของกองงานต่างๆ ได้ช่วยกันดูแลรักษา พรวนดิน กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่ง รอบบริเวณหนองโป่งนกเป้าบน-ล่าง