กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยกองช่าง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยในกิจกรรม ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณหนองสร้างคำตอนบน