โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

วัน อสม. 2559

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2559

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2559

วันสตรีสกล 2559

คณะลูกเสือวิสามัญความรู้ขั้นสูงเข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ 2559