เทศบัญญัติเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562