การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(integrity and Transparency Assessment :ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 1. Q&A

9. Social Network

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 4. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คู่มือการประเมิน ITA 2021