โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม