โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
Posted in กิจกรรมเทศบาล.