หัวหน้าส่วนราชการ

       
   

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
   
   

 

   
 

 

 

นางสาวอัจฉรา นาคทน

รองปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
 

 

 

นางวรยา ฤิทธิมหา

หัวหน้าสำนัดปลัด

 

 

 

 

 

 

 

นางเนตรดาว ชูชาวนา

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายสินสุมทร ดีนาง

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสมบัติ เหล่าชุมพล

ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

นายพิชยะ บรรณสาร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

นางปราณี อุทัยบาล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 

นายเดชา ศรีปิดตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา