ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล  เป็นเทศบาลตำบล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 41 ก. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเทศบาลได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 21  กันยายน  2549  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2549

 

 1. สภาพทั่วไปของเทศบาล

ที่ตั้ง

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลโนนสูง  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ทางทิศใต้ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  6.1  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   บ้านชัยพร หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6  และบ้านหนองตะไก้  ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับ  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 1  และบ้านหนองตะไก้น้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8  ตำบลหนองไผ่  และบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  เมษายน  2557)
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,048  คน   ดังนี้   (บ้านกลาง  ชาย 651 หญิง 745 รวม 1,396 คน)
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสูง              แยกเป็นชาย     415   คน      หญิง        436  คน    รวม       851   คน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ                แยกเป็นชาย  1,427   คน      หญิง     1,140  คน    รวม   2,567   คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสร้างคำ    แยกเป็นชาย  1,265   คน      หญิง        789  คน    รวม   2,054   คน
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ชัย             แยกเป็นชาย     347    คน      หญิง       395   คน   รวม       742   คน
หมู่ที่ 10 บ้านเสมา              แยกเป็นชาย     737    คน      หญิง       829   คน   รวม   1,566    คน
หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวาย         แยกเป็นชาย     411    คน      หญิง       461   คน   รวม       872    คน

 

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น  3,328 ครัวเรือน  แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1  จำนวน                                   500         ครัวเรือน
หมู่ที่ 2  จำนวน                               1,124          ครัวเรือน
หมู่ที่ 7  จำนวน                                  764          ครัวเรือน
หมู่ที่ 9  จำนวน                                  222          ครัวเรือน
หมู่ที่ 10  จำนวน                                411          ครัวเรือน
หมู่ที่ 11  จำนวน                                305         ครัวเรือน

หมายเหตุ   อยู่ทะเบียนกลาง  2 ครัวเรือน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น  6,889 ราย แยกเป็นหมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่ 1  จำนวน          661     ราย
หมู่ที่ 2  จำนวน      2,093      ราย
หมู่ที่ 7  จำนวน      1,600      ราย
หมู่ที่ 9  จำนวน         611      ราย
หมู่ที่ 10 จำนวน    1,240      ราย

หมู่ที่ 11 จำนวน    684         ราย

 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ถนน  ถนนสายหลัก  1  สาย  สายอุดร – ขอนแก่น

2.2   การประปา

2.2.1  ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา มีการใช้น้ำประปาเกือบครบทุกครัวเรือน

2.2.2  หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าของกิจการประปา

2.2.3  น้ำประปาจากการขุดเจาะของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

2.3   ไฟฟ้า

2.3.1  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเกือบครบทุกครัวเรือน

2.3.2  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า มีการใช้ไฟฟ้าเกือบร้อยละ100 หรือประมาณ ร้อยละ 99.8

2.4  การสื่อสาร

2.4.1  โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่

2.4.2  โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่

2.4.3  ที่ทำการไปรษณีย์                    จำนวน      1      แห่ง

2.4.4  สถานีวิทยุกระจายเสียง              จำนวน     2      แห่ง

2.4.5   ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 50 ของพื้นที่ (หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน)

 

ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ   ในเขตพื้นโดยประมาณ  เช่น

–  พื้นที่อาศัย/พื้นที่พาณิชยกรรม     ประมาณ   1,506  ไร่

–  พื้นที่เกษตรกรรม                        ประมาณ       771  ไร่

–  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ             ประมาณ   1,250   ไร่

–  พื้นที่อุตสาหกรรม                       ประมาณ        –      ไร่

–  สวนสาธารณะ/นันทนาการ           ประมาณ      155   ไร่

–  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา                    ประมาณ       130   ไร่

–  พื้นที่ว่าง                                                         –      ไร่

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ  3,812   ไร่ หรือ 6.1  ตารางกิโลเมตร

 

 1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

3.1  ด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และประกอบการค้า มีตลาดสด

เทศบาลฯ  1  แห่ง  และมีตลาดนัดขนาดใหญ่ ทุกวันพุธ  ฐานะประชากรโดยเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง

3.2  การเกษตรกรรม

เกษตรกรรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  รองลงมาเป็นการทำสวนผัก

     3.3  การพาณิชกรรม/การบริการและสถานบริการ

3.3.1  ร้านค้า

–  ร้านค้าทั่วไป

–  หอพัก

–  สถานบริการอื่น ๆ

3.3.2  ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด

 1.   ด้านสังคม

4.1  ชุมชน/หมู่บ้าน

จำนวน 19 ชุมชน  6  หมู่บ้าน จำนวนบ้าน  3,328 หลังคาเรือน

จำนวนประชากร ในชุมชน / หมู่บ้าน     รวม   10,055  คน

4.2  ศาสนา

(1)  ผู้นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  95  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

วัดในเขตเทศบาลมี          จำนวน    4    แห่ง

(2)  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ  3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

(3)  ผู้นับถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ 2  ของจำนวนประชากร ทั้งหมด ในเขตเทศบาล

มี โบสถ์คริสต์   จำนวน     1     แห่ง

(4) ผู้นับถือศาสนาอื่น   ร้อยละ   –    ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ มี

– ประเพณีขึ้นปีใหม่

– ประเพณีบุญมหาชาติ

– ประเพณีสงกรานต์

– ประเพณีบุญบั้งไฟ

– ประเพณีเข้าพรรษา

– ประเพณีทอดกฐิน

– ประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ

 1.  ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาล ฯ  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง มีโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง– น้ำคำ  จำนวน 3  โรงเรียน และ มี 1 เนอสเซอร์รี่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนโนนสูง, โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร, โรงเรียนอนุบาลลักษ์สุข และโนนสูงเนอสเซอร์รี่

 

 1. ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง  จำนวน    1  แห่ง

ประเภทการเจ็บป่วย

–   อุบัติเหตุจากการจราจร

–   อุบัติเหตุอื่น ๆ

–   ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่    มีดังนี้

–    ปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ

–    ปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร

–    ปัญหาโรคไข้เลือดอออก

–    ปัญหาโรคพยาธิ

–    ปัญหาโภชนาการในเด็ก   อายุ   0-5  ปี

–    จำนวนผู้พิการ

–    จำนวนผู้ติดเอดส์   ฯลฯ

 

 1. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1)   รถยนต์ดับเพลิง      จำนวน     1  คัน       แยกเป็น

2)   รถบรรทุกน้ำ           จำนวน     1   คัน      แยกเป็น

3)   พนักงานดับเพลิง    จำนวน     9   คน  (พนักงานเทศบาล  2  คน พนักงานจ้าง 7 คน)

4)   อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จำนวน    250   คน

5)   การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย    ปีที่ผ่านมา    จำนวน       1   ครั้ง

6)  รถกู้ชีพ กู้ภัย ( โทร 1669  ตลอด 24 ชั่วโมง) พนักงานผ่านการอบรม พร้อมทำงาน จำนวน 30 คน

 1. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

     8.1  แหล่งน้ำ

– หนองบึง  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  หนองโป่งนกเป้า ตอนบนและตอนล่าง จุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 600,000  ลูกบาศก์เมตร  และหนองสร้างคำตอนบนและตอนล่าง  จุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 384,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ตลอดปีใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและเป็นแหล่งอาหารของประชาชน

     8.2 การกำจัดขยะ

1) เนื่องจากเทศบาลไม่มีสถานที่กำจัดขยะของตนเองต้องนำไปทิ้งขยะของเทศบาลนครอุดรธานี

ระยะทางประมาณ  40  กิโลเมตร  จึงจัดเก็บได้เพียงวันละ  1 เที่ยว/วัน   ในภายหน้าถ้ามี

ประชาชนมากขึ้นอาจเกิดปัญหาขยะตกค้าง

2)  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ   รวม  4  คัน  ได้แก่

–  รถยนต์คันที่ 1  รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10  ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2544

–  รถยนต์คันที่ 2  รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2546

–  รถยนต์คันที่ 3  รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10  ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2553

–  รถยนต์คันที่ 4  รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2554

3)   ขยะที่เก็บขนได้   จำนวน   8    ตัน/วัน

4)   ขยะที่กำจัดได้      จำนวน   8   ตัน/วัน

กำจัดขยะโดยวิธี   ฝังกลบ    โดยจ้างเทศบาลนครอุดรธานีในการกำจัดขยะ

 1. ด้านการบริหารงาน

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ แบ่งโครงสร้างบริหารงานเทศบาลเป็น  2  ด้าน  คือ  ด้านบริหาร     คณะผู้บริหาร ได้แก่ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล

 

การบริหารงานเทศบาล   ประกอบด้วย

คณะผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการการเมือง)

1) นายมานิต แสงศีลา              ตำแหน่ง    นายกเทศมนตรี
2) นางวาสนา ขุนแสน              ตำแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี
3) นายสาคร อุดรเขตต์             ตำแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี
4) นายสุรัตน์ วรรณพันธ์           ตำแหน่ง     รองนายกเทศมนตรี
5) นางสมหมาย พฤกษ์วังขาว  ตำแหน่ง     เลขานุการนายกเทศมนตรี
6) นายอำพล น้อยน้ำเที่ยง      ตำแหน่ง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการ(ฝ่ายข้าราชการประจำ)

1) ส.ต.อ.กงจักร   ลือหาญ          ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล

2) นางสาวอัจฉรา นาคทน          ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล

3) นางวรยา      ฤทธิมหา           ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

4) นางสาวศิริพร  เพียรศิริ          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

5) นายสินสมุทร   ดีนาง            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

6) นางสมบัติ      เหล่าชุมพล     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7) นายพิชยะ      บรรณสาร        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

8) นางพัฒนา     ดวงมณี           ตำแหน่ง  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

9) นางปราณี      อุทัยบาล         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

 

อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

ข้อมูล  ณ  วันที่   10  กันยายน   2557

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล (ระดับ) รวม

พนักงาน

เทศบาล

รวม

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง รวม

พนักงาน

จ้าง

รวม

1 2 3 4 5 6 7 8

ตาม

ภารกิจ

ทั่วไป

ปลัดและรองปลัด

2 2

2

สำนักปลัดเทศบาล

1 1 1 2 1 6 3 5 5

14

กองวิชาการและ

แผนงาน

1 1 1 1 4 1 1

5

กองคลัง

1 1 1 1 1 5 1 3 3

9

กองช่าง

1 3 1 5 9 9

15

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

1 1 1 3 2 5 5

10

กองสวัสดิการสังคม

1 2 1 4 1 1

5

กองการศึกษา

1 1 1 3 2 3 5

7

รวม

2 5 5 11 9 33 6 26 3 29

68

 

นิติบัญญัติ หรือฝ่ายสภาเทศบาล ได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

 1. นายประเสริฐ   ผดุงสันต์                 ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล
 2. นายเอกพงษ์ นาสุริวงษ์                 ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล
 3. ร้อยตรีเร่งชัย หล้าจันทร์                ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 4. นายประมวล สอนเฒ่า                   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 5. นายบวรศักดิ์ ภูนาศรี                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 6. นางสาวทองอยู่ น้อมระวี               ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 7. นายรัตนบัลลังก์ เพชรเงินคำแก้ว   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 8. นายปัญญา พรมแสนปัง               ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 9. นายอนุชิต วรบุตร                        ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 10. นางจิตรมณี กุลชนะโรง               ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 11. นายจิรวัตน์   ทุมคำ                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 12. นายณฐพล โสนะโชติ                 ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 13. นายประยูร สิงห์คำ                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 14. นายเอี่ยม ศรีจำปา                    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 15. นายสิทธิกร วงษ์ธานี                ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 16. นายสุนทร อุดรเขตต์                ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 17. นายสุรินทร์ โภคา                    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล
 18. นายวิไล     ไชยคำภา              ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 1. ด้านการพานิชย์

การค้าขาย  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ มีตลาดสด จำนวน  1  แห่ง  ตลาดนัดวันพุธ จำนวน 1 แห่งเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  เป็นศูนย์กลางการค้าขายของประชาชนทั้งในเขตเทศบาล จำนวน  6 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล และตำบลใกล้เคียง โดยเฉพาะตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่ เป็นที่ตั้งของส่วนราชการสำคัญหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีบุคลากรจำนวนมาก มีกำลังซื้อสูง เช่น  ค่ายพระสุนทรธรรมธาดา ,ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ,วิทยาลัยพระบรมราชชนนี  ,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก , ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ .สถานีสนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.สาขาโนนสูง) เป็นต้น  โดยมีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 600,000  บาท/ วัน