ข้อมูลการติดต่อ

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เบอร์โทร 081-1718895
นางสาวอัจฉรา  นาคทน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เบอร์โทร 084-6013398
นางวรยา  ฤทธิมหา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 086-8526298
นายสินสมุทร ดีนาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 081-3809110
นายพิชยะ  บรรณสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เบอร์โทร 081-2620801
นางปราณี  อุทัยบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เบอร์โทร 081-7393605
นายเดชา  ศรีปิดตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เบอร์โทร 086-6305057