ส่วนราชการได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร ในกรณีที่วัสดุอาหารมีราคาสูงขึ้นเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจ ผู้ขายจะปรับราคาได้หรือไม่

หน้าแรก ฟอรั่ม ท่านถาม-เราตอบ ส่วนราชการได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร ในกรณีที่วัสดุอาหารมีราคาสูงขึ้นเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจ ผู้ขายจะปรับราคาได้หรือไม่

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  admin 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความ
  • #1164

    admin
    Keymaster

    คำตอบ : ในหลักการระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136 วรรคแรก กำหนดว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยน แปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราช การที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย ข้อ 136 วรรคสอง กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป” ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้ว โดยที่ส่วนราชการจะปรับเพิ่มราคาค่าวัสดุอาหาร ให้สูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามสัญญา ตามคำร้องขอของ ผู้ขายเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะพิจารณาให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีใดที่จะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการให้คำนึงถึงความเป็นธรรม โดยพิจารณาข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้