บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

 

นายพิชยะ บรรณสาร

นายพิชยะ  บรรณสาร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8

นางสาวอัณศยา พรรณงาม

นางสาวอัณศยา  พรรณงาม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ระดับ 7

จ่าเอกมนตรี รักน้ำเที่ยง

จ่าเอกมนตรี  รักน้ำเที่ยง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชุน ระดับ 7

ธนญชัย ดวงมาลัย

ส.อ.ธนญชัย ดวงมาลัย

หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป ระดับ 6

นางนริสรา หินพรม

นางนริสรา  หินพรม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล