บุคลากรกองช่าง

E01

นายสินสมุทร  ดีนาง

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8

E02

นายกฤษณะ  แสนสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ระดับ 7

E03

นายวีระภาส  ช่างคำ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับ 7

E04

นายวิชัย แสนสิงห์

วิศวกรโยธา ระดับ 7ว

E06

นายมนูญ  พิมศรี

นายช่างโยธา ระดับ 6ว

E07

นางสุภาพร  ราชหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

E08

นายวัชรินทร์  ชาลือ

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

(รถตักหน้าขุดหลัง)

E09

นายมนตรี บัดราช

พนักงานขับรถยนต์บรรทุก(รถกระเช้า)

E10

นายสายจันทร์ อเวรา

ช่างก่อสร้าง

E11

นายจิระศักดิ์ วิจิตรกลาง

ช่างก่อสร้าง

E12

นายสมบูรณ์ ศรีนอก

ช่างปูน

E13

นายอุดม  แสนหล้า

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

E14

นายพัลลภ ครสวรรค์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

E15

นายไชยา เรืองเดช

พนักงานขับรถยนต์

E16

นายพร ขอนยาง

คนงาน