บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

H01

นางสมบัติ  เหล่าชุมพล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8

H02

นางสมศรี  อ่อนคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7

H03

นางสาวรุ่งพร  วงศ์เดิม

นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 5

H04

นายณรงค์  คะวิสูนย์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

H05 วิมล วงษ์เชียงเพ็งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
H06

นายธีรลักษณ์  ทักษิณภาค

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

H07

นายสมศักดิ์  เค้าคำ

พนักงานขับรถขยะ

H08

นายสมสุข  อามาตย์

พนักงานขับรถขยะ

H09

นายอุ๊ด  ถีวุฒิตา

พนักงานขับรถขยะ

H10

นายพงศ์ศักดิ์  ครสวรรค์

คนงานทั่วไป

H11

นายนิรันดร  ดินเมืองชล

คนงาน

H12

นายพรชัย  ศิริสุทธิ์

คนงาน

H13

นายมนตรี  หมื่นศรี

คนงาน

H15

นายสนั่น  ชาลือ

คนงาน

H16

นายสมคิด  ครบุรี

คนงาน

H17

นายสมาน  ศรีบุญเรือง

คนงาน

H19

นายอำนาจ  คงหอม

คนงาน

H20

นายทวี  สาธุการ

คนงาน

H21

นางตี  ศรีนอก

คนงาน

H22

นางสุดใจ  นันทศาสตร์

คนงาน

H23

นายผดุงเกียรติ  วันละดา

คนงาน