บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสมบัติ  เหล่าชุมพล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับ 8

นางสมศรี  อ่อนคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7

นางสาวรุ่งพร  วงศ์เดิม

นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 5

H05

นางสาววิมล วงษ์เชียงเพ็ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

H07

นายสมศักดิ์  เค้าคำ

พนักงานขับรถขยะ

H08

นายสมสุข  อามาตย์

พนักงานขับรถขยะ

H09

นายอุ๊ด  ถีวุฒิตา

พนักงานขับรถขยะ