บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

นางปราณี  อุทัยบาล

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8

นางสาวฉวีวรรณ  ศรีทำบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

พ.อ.อ.สุทธิศักดิ์ ราชหงษ์

นิติกร ระดับ 6ว

นางสาวปวีณา กัลยา

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 5

นางวัลลภา ชมพู

นางวัลลภา  ชมพู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

p06

นางสาววรรณภา  ศิริภักดิ์

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ประจำศูนย์ ICT