บุคลากรกองการศึกษา

E01

นายอิทธิพล โพธิราชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 8

e02

นางพัฒนา ดวงมณี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ ระดับ 7

e03

นางสาวอุมาภรณ์ ฟูมบุญ

นักวิชาการศึกษา ระดับ 5

E04

นางสาวจารุวรรณ อุดรเขตต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

e05

นางวาสนา  วงษ์ธานี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

e06

นางศิริกร  กอรัตน์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e07

นางสาวกันตพร กางทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e08

นางมยุรี ผาจันดา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e09

นางสาวประเทืองพร หลีเกษม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e10

นางวิรัญญา  เจริญเพ็ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e11

นางยุคลธร  ลุนศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e12

นางสาวอนงค์  สืบสารคาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

e13

นางจันตรี  ภูบ้านหม้อ

พนักงานทำความสะอาด

e14

นายวิทย์ธวัช  ผาภู

นักการภารโรง