บุคลากรกองการศึกษา

นางพัฒนา ดวงมณี

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอุมาภรณ์ ฟูมบุญ

นักวิชาการศึกษา ระดับ 5

E04

นางสาวจารุวรรณ อุดรเขตต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกันตพร กางทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางมยุรี ผาจันดา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประเทืองพร หลีเกษม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก