บุคลากรกองคลัง

นางสาวศิริพร เพียรศิริ

นางสาวศิริพร  เพียรศิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8

นางฉวีวรรณ หีบแก้ว

นางฉวีวรรณ  หีบแก้ว

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับ 7

นางสาวนงค์เยาว์ หลักตา

นางสาวนงค์เยาว์  หลักตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ 7

นางสาวเพลินจิตร หนูคล่องแคล่ว

นางสาวเพลินจิตร  หนูคล่องแคล่ว

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5

t05

นางสาวนิรมล อ่อนบำรุง

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 4

นายไกรสวัสดิ์ พงษ์ประเทศ

นายไกรสวัสดิ์  พงษ์ประเทศ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางรัชดาพร ศุภกิจจารักษ์

นางรัชดาพร  ศุภกิจจารักษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

t08

นางลำไย  จำปา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนวลประกาย สุวรรณรัตน์

นางนวลประกาย  สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสุภาพร มโนเอื้อ

นางสุภาพร  มโนเอื้อ

ลูกมือแผนที่ภาษี

t11

นางสาวนพวรรณ คลองโคกสี

พนักงานจ้าง

นายโกวิทย์ ภูมิลา

นายโกวิทย์ ภูมิลา

พนักงานจ้างเหมา