บุคลากรกองคลัง

นางสาวศิริพร  เพียรศิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8

นางฉวีวรรณ  หีบแก้ว

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับ 7

นางสาวนงค์เยาว์  หลักตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ 7

นางสาวเพลินจิตร  หนูคล่องแคล่ว

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5

นางสาวนิรมล อ่อนบำรุง

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 4

นายไกรสวัสดิ์ พงษ์ประเทศ

นายไกรสวัสดิ์  พงษ์ประเทศ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางรัชดาพร ศุภกิจจารักษ์

นางรัชดาพร  ศุภกิจจารักษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางนวลประกาย สุวรรณรัตน์

นางนวลประกาย  สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสุภาพร มโนเอื้อ

นางสุภาพร  มโนเอื้อ

ลูกมือแผนที่ภาษี