บุคลากรสำนักปลัด

 

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ               ปลัดเทศบาล 8

ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ

ปลัดเทศบาล ระดับ 8

นางสาวอัจฉรา นาคทน รองปลัดเทศบาล 8

นางสาวอัจฉรา นาคทน

รองปลัดเทศบาล ระดับ 8

นางวรยา ฤทธิมหา ห้วหน้าสำนักปลัด 8

นางวรยา ฤทธิมหา

ห้วหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 8

นางสาววิภาภรณ์ ลือดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 6

นางสาววิภาภรณ์ ลือดี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับ 7

นางวิไลรัตน์ ศรีวัฒนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 7

นางวิไลรัตน์ ศรีวัฒนทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับ 7

นายจำเริญ ภูผิวเดือน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7

นายจำเริญ ภูผิวเดือน

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 7

นางพานิชย์ คำมี เจ้าพนักงานธุรการ 5

นางพานิชย์ คำมี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 6

จ่าโทกฤษฎี พันสิ่ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4

จ่าโทกฤษฎี พันสิ่ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4

นายสมพักตร์ คำพุทธ พนักงานขับรถยนต์

นายสมพักตร์ คำพุทธ

พนักงานขับรถยนต์

นายประสาน แก้วเกษ พนักงานขับรถดับเพลิง

นายประสาน แก้วเกษ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นางเอมอร สีชัยปัญหา          เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเอมอร สีชัยปัญหา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสวัสดิ์ชัย น้อยหว้า พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสวัสดิ์ชัย น้อยหว้า

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอภิชาต ทาสีดำ          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ

นายอภิชาต ทาสีดำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ